Uw Project

Begin 2018 willen de initiatiefnemers van het project “Serres” communiceren over de substantiële vooruitgang die zij geboekt hebben. Op 15 december 2017 hadden meer dan 1.750 landbouwers een intentieverklaring opgestuurd voor een gecumuleerd engagement van 1.500.000 ton ruwe bieten, wat overeenstemt met het minimumvolume bieten om de industriële en economische optimalisatie van de nieuwe fabriek te garanderen.

Context

De afschaffing van de quota heeft de suikerindustrie in Europa drastisch veranderd en heeft al geleid tot:

  • een verhoging van de in Europa geproduceerde volumes, met bijna 25 procent voor de lopende campagne;
  • een volatielere suikerprijs (met eventuele convergentie van wereld- en Europese koersen);
  • een toegenomen commerciële concurrentie tussen suikerproducenten, op hun inlandse en exportmarkten;
  • een ongeziene druk op de relaties tussen planters en fabrikanten.

In deze nieuwe context streeft de werkgroep ernaar het belang van deze sector te handhaven of zelfs te versterken voor de landbouwers die bereid zijn hun lot in eigen handen te nemen.

Een kans voor de landbouw en de Belgische economie

In de context van een toegenomen Europese suikerproductie beschikt België over twee belangrijke troeven: zijn landbouwpotentieel en zijn ideale ligging. Dit project impliceert een toename van het bietenareaal, wat zich vertaalt in een bijkomende waardecreatie voor de Belgische landbouw, en meer bepaald de bietenindustrie. Een nieuwe fabriek die 14.000 ton bieten per dag verwerkt zou maar de helft van de sinds begin van de jaren 2000 door de bietenteelt verlaten oppervlakte voor haar rekening nemen. De locatiekeuze is ideaal omdat de gemiddelde bevoorradingsafstand afneemt. Bovendien creëert dit project een aanzienlijk aantal nieuwe directe en indirecte banen.

Een ideale locatie

Na overleg met de Intercommunale voor economische ontwikkeling van Henegouwen (IDEA), werd een nieuwe site gekozen. Deze ligt nog steeds in de gemeente Seneffe, maar vijf kilometer verderop dan de oorspronkelijk voorziene locatie. Volgens de managing director werd de locatie gewijzigd als gevolg van twee problemen. Zo zouden de bezinkingsbekkens in landbouwgebied liggen met een landschappelijk waardevol karakter. De tweede moeilijkheid was de ligging dicht tegen de industriezone Seneffe-Manage, waardoor gevreesd werd voor een verkeersinfarct op piekmomenten.

De nieuwe site, gelegen in de industriezone van Feluy (in de gemeente Seneffe) is interessanter omwille van diverse redenen:

    • De site is groter, 14 ha voor de fabriek et nog eens 10 ha aangrenzend voor de bezinkingsbekkens, dit allles in industriezone;
    • Ze ligt ook dicht bij het hogedrukgasnetwerk van Fluxys. Dit is nodig om het energetisch rendement van de suikerfabriek te verhogen;
    • Bovendien is de bereikbaarheid veel beter.

 

Luchtfoto van de nieuwe fabriek                                     © CoBT-ADEM

Een coöperatieve structuur, het dominante model in Europa

In Europa, omvatten de planterscoöperaties, zuiver of gemengd met een meerderheid van planters, bijna twee derde van de suikerproductie. Via een coöperatieve structuur die het industriële apparaat controleert, blijven de planters het doel nastreven om de winst van de verwerking van bieten tot suiker in de aankoopprijs van de bieten te integreren.

Het gekozen bedrijfsmodel, is daarom een coöperatie, waarvan het grootste deel van het kapitaal in het bezit zal zijn van de bietentelers-leveranciers. In maart 2018 werd de Coopérative des Betteraviers Transformateurs SCRL (CoBT) opgericht.  Klik hier voor meer informatie over de CoBT.

Een aanzienlijke investering

De totale investering wordt geraamd op 329 M€ en zal worden gefinancierd met 100 M€ kapitaal (aandelen A, B, S en F), 220 M€ bankleningen en een tiental M€ subsidies voor investering en duurzaam energiegebruik. In de 100 M€ kapitaal zal het overgrote deel door aandelen A en B worden vertegenwoordigd en met aandelen S worden aangevuld.