OPENBAAR AANBOD VAN A-, B-, C EN S-AANDELEN VAN DE COBT

AANKONDIGING VAN DE DEFINITIEVE RESULTATEN VAN HET OPENBARE AANBOD EN VAN DE VOLGENDE STAPPEN

De landbouwwereld investeert 12 miljoen euro extra in de coöperatieve suikerraffinaderij van Seneffe

 

  1. Uitgegeven aandelen

 

Tijdens de inschrijvingsperiode voor A-, B-, C- en S-aandelen van 10 tot en met 31 oktober 2019 heeft de Coopérative des Betteraviers Transformateurs  SCRL  (CoBT) € 12.104.000 aan extra eigen vermogen opgehaald bij bietentelers en sympathisanten.

 

Dit bedrag vertegenwoordigt 66,8 % van de doelstelling voor het eigen vermogen van dit tweede openbare aanbod.

 

De raad van bestuur van de CoBT heeft op 18 november 2019 de inschrijvingen voor dit tweede aanbod goedgekeurd.

 

Aandelenklasse Uitgiftewaarde (€) Uitgegeven aandelen (aantal) Bedrag van de inbreng (€)
A-aandelen 2000 151 302.000
B-aandelen 3000 1.835 5.505.000
C-aandelen 3000 1.120 3.360.000
S-aandelen 3000 979 2.937.000
Totaal 4.085 12.104.000

 

Ter herinnering, een voorwaarde voor dit aanbod was de goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van de CoBT van de Opt-in voor het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de CoBT. Deze voorwaarde werd opgeheven na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering

van de bovengenoemde punten op haar vergadering van 25/10/2019.

 

  1. Bietenleveringscontracten verbonden aan het aanbod

 

De bietentelers-inschrijvers hebben ook bietenleveringscontracten ondertekend met de CoBT voor een jaarlijkse levering van 295 500 ton vanaf het seizoen 2022.

 

  1. Algemene situatie
Type aandelen Uitgiftewaarde Algemene doelstellingen van het financieel plan (€) Reeds door de CoBT uitgegeven aandelen* Tijdens het tweede aanbod uitgegeven aandelen (€) Totaal van de uitgegeven aandelen Uitgegeven aandelen / doelstelling
(€) (€) (€) (%)
A-aandelen 2 000 3 000 000 2 498 000 302 000 2 800 000 93,3
B-aandelen 3 000 42 678 000 36 942 000 5 505 000 42 447 000 99,5
C-aandelen 3 000 5 622 000 0 3 360 000 3 360 000 59,8
S-aandelen 3 000 11 721 000 6 594 000 2 937 000 9 531 000 81,3
Totaal bedrag 63 021 000 46 034 000 12 104 000 58 138 000 92,3

 

Gecumuleerd met de reeds eerder uitgegeven* A-, B- en S-aandelen stellen de inschrijvingen op dit aanbod de CoBT in staat 92,3 % van de doelstelling van haar financieel plan in A-, B-, C- en S-aandelen te bereiken, namelijk € 58.138.000.

In totaal beschikt de CoBT nu over leveringscontracten voor 1.526.900 ton bieten, wat 94,8 % van de financiële doelstelling van haar financieel plan vertegenwoordigt en een seizoen van 109 dagen betekent voor de toekomstige suikerraffinaderij van Seneffe.

*met inbegrip van de aandelen uitgegeven op de dag van het prospectus en de aandelen uitgegeven na de datum van het prospectus en na de publicatie van het voorlopig resultaat (regularisatie van inschrijvingen voorafgaand aan het prospectus).

4. Volgende stappen

 

Rekening houdend met de aanzienlijke convergentie van het opgehaalde eigen vermogen en de in het kader van haar ontwikkelingsplan ondertekende bietenleveringscontracten zet de CoBT haar werk voort om te voldoen aan de vereiste voorwaarden (zoals beschreven in het prospectus) om aan al haar aandeelhouders* te kunnen voorstellen om de beslissing tot de bouw van de suikerraffinaderij van Seneffe goed te keuren. Deze beslissing zou begin december 2019 moeten worden genomen, zodra de voorbereidende werkzaamheden afgerond zijn en de vergaderingen van de ledenkringen georganiseerd zijn (de indicatieve planning van het prospectus vermeldde 30 november).

 

Om dit te doen:

  • organiseert de CoBT de actualisering van haar bestuur, voornamelijk door haar ledenkring uit te breiden tot nieuwe aandeelhouders en de verkiezing van extra afgevaardigden in de Algemene Vergadering;
  • analyseert de CoBT de haalbaarheid van haar project gezien de voorlopige resultaten van de offerte en analyseert ze de middelen die moeten worden ingezet om nog dichter bij de doelstellingen van haar financieel plan te komen;
  • zet de CoBT de besprekingen met de F-aandeelhouders voort;
  • werkt de CoBT aan het verkrijgen van voorwaardelijke overeenkomsten over bankkredieten zoals voorzien in het Prospectus.

 

*met inbegrip van de nieuwe aandeelhouders die in het kader van dit openbaar aanbod zijn goedgekeurd.

 

Info en contact: www.cobt.be

 

Dit aanbod is het voorwerp van een prospectus dat op 8 oktober 2019 goedgekeurd is door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).  Het Prospectus, dat de informatie over het aanbod bevat, is gratis beschikbaar op de website van de CoBT  (www.cobt.be)  en kan via e-mail worden opgevraagd op het adres info@cobt.be.

 

Het CoBT-team

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededeling van promotionele aard

De CoBT heeft het genoegen u aan te kondigen dat ze haar kapitaal opnieuw openstelt voor alle geïnteresseerde landbouwers en sympathisanten.

Dit is het moment om deze unieke kans te grijpen om uw lot als bietenteler in eigen handen te nemen!

De CoBT heeft immers beslist om een nieuw aanbod te lanceren met een inschrijvingsperiode van 10 tot 31 oktober 2019. In dit kader biedt de CoBT opnieuw aan alle landbouwers en sympathisanten die geïnteresseerd zijn in de Suikerraffinaderij van Seneffe:

  1. A-, B- en C-aandelen, onlosmakelijk verbonden met een contract voor de levering van bieten aan de CoBT, waarbij de te leveren hoeveelheid bieten 100 t per B- en C-aandeel bedraagt, en
  2. S-aandelen voor investeerders die de CoBT financieel willen steunen (onafhankelijk van of in aanvulling op een bietenleveringscontract).

Hieronder vindt u een kort overzicht van de kenmerken van de aangeboden aandelen:

Type aandelen A-aandelen B-aandelen C-aandelen S-aandelen
Type aandeelhouders Bietentelers-leveranciers Sympathisanten (A & B of niet)
Aard van de aandelen Verwerkers (geven toegang tot B- en C-aandelen) Leveranciers “B” (1 aandeel = 100 t bieten onder contract) Leveranciers “C” (1 aandeel = 100 t bieten onder contract) Financieel
Uitgiftewaarde van de aandelen (€) 2.000 3.000 3.000 3.000
Aantal aandelen/aandeelhouder 1 ≥ 3 ≥ 1 ≥ 3 indien geen B-aandeel

 

Dit nieuwe aanbod is het voorwerp van een Prospectus dat op 8 oktober 2019 goedgekeurd is door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) en dat beschikbaar is door te klikken op de onderstaande link. Deze goedkeuring van de FSMA mag niet als een positief advies over de aangeboden aandelen worden beschouwd. Het doel van dit prospectus is u te informeren over de CoBT, het aanbod van aandelen en de risico’s die daaraan verbonden zijn. U moet het dus zorgvuldig lezen voordat u beslist om te beleggen, aangezien het beleggen in aandelen van de CoBT risico’s inhoudt, met name dat van een deel of het geheel van de belegde bedragen kwijt te raken, zoals bij elke kapitaalinvestering.

Het Samenvatting van de tweede prospectus van de CoBT van 08/10/2019 is hier beschikbaar

Het maximumbedrag van het aanbod bedraagt 35,1 miljoen euro. Het aanbod is niet onderworpen aan een minimumbedrag, maar is onderworpen aan de voorwaarde dat de Algemene Vergadering de opt-in ten gunste van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de wijziging van de statuten en het bijbehorende huishoudelijk reglement aanvaardt.

De belangrijkste informatie over het aanbod is hieronder beschikbaar:

Product: Klasse A-, B-, C- en S-aandelen van de CoBT SCRL (effecten die het eigen kapitaal vertegenwoordigen).

De A-, B-, C- en S-aandelen verschillen aanzienlijk, met name wat betreft de verplichting tot volstorting, het recht op dividenden, het recht in termen van vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur, het recht op terugtrekking en op ontslag.

Toepasselijk recht en land van de emittent: De aangeboden effecten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en worden uitgegeven door een Belgische emittent (de CoBT).
Duur: Onbeperkt.
Beleggingsdoelstelling: De CoBT heeft als doel de verticale integratie van de biet-tot-suikerketen door bietentelers via de oprichting en exploitatie van installaties voor de verwerking van suikerbieten. Opgericht in het kader van de afschaffing van de Europese suikerquota beoogt ze de winstgevendheid van de bietenteelt te verbeteren door het grootste deel van de marge op de verwerking van suikerbieten tot suiker te herverdelen aan de bietentelers-coöperatieleden. Om dat te kunnen doen, is de CoBT van plan om een suikerraffinaderij te bouwen, waarvan de hoofdactiviteit zal zijn de suiker uit de door de bietentelers-coöperatieleden geleverde bieten te winnen, en om het grootste deel van de marge op de verwerking op te nemen in de aankoopprijs van de biet
Vergoeding: Klasse A-, B- en C-aandelen geven geen recht op de jaarlijkse uitkering van een dividend op de behaalde winst, deze aandelen zijn verbonden aan een bietenleveringscontract. Het belang voor de houders van deze aandelen ligt in dat contract en de vergoeding (aankoopprijs van de biet).

Voor zover de CoBT voldoende uitkeerbare winsten heeft, en ten vroegste vanaf het boekjaar volgend op de ingebruikname van de fabriek, geven de S-klasse-aandelen recht op een jaarlijkse betaling van een preferent dividend (tussen 3% en 6% van de nominale waarde, afhankelijk van de suikerprijs).

Risico’s: Beleggen in aandelen van de CoBT brengt risico’s met zich mee. De belegger loopt het risico om een deel of het geheel van de belegde bedragen kwijt te raken. Alvorens te beslissen om te beleggen, dient de belegger zorgvuldig deel 2 “Risicofactoren” van het Prospectus en in het bijzonder de waarschuwingen op de eerste pagina van het inschrijvingsformulier te lezen.
Kosten en taksen: Er zijn geen instapkosten verbonden aan de inschrijving en evenmin uitstapkosten.

Als een in België wonende vennoot als natuurlijke persoon dividenden op S-aandelen ontvangt, zal een bronbelasting van 30% worden ingehouden op deze dividenden die door de vennootschap worden uitgekeerd (volgens de huidige regeling).

Prijs en vereist minimumbedrag bij de inschrijving: ·   A-aandelen: (minimaal en maximaal) één eenheid van € 2.000.

·   B-aandelen: minimaal 3 aandelen van € 3.000 (d.w.z. minimaal € 9.000).

o Aangezien A- en B-aandelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, bedraagt het minimale beleggingsbedrag in AB-aandelen (i) € 11.000 (1A + 3B) voor inschrijvers die nog geen aandelen van deze klassen bezitten, (ii) anders € 3.000 (1B).

·   C-aandelen: minimaal 1 aandeel van € 3.000.

o Aangezien C-aandelen onlosmakelijk verbonden zijn met een minimumbelegging in B-aandelen, bedraagt het minimale beleggingsbedrag in ABC-aandelen (i) € 14.000 (1A + 3B + 1C) voor inschrijvers die nog geen AB-aandelen bezitten, (ii) anders € 3.000 (1C).

·   S-aandelen: (i) 3 eenheden van € 3.000 als de belegger geen B-aandelen koopt of bezit (d.w.z. minimaal € 9.000) of (ii) 1 eenheid van € 3.000 als de belegger B-aandelen koopt of bezit (d.w.z. minimaal € 3.000).

 

De CoBT organiseert 10 informatievergaderingen bij u in de buurt van 14 oktober 2019 tot 23 oktober 2019.. Deze vergaderingen zijn bedoeld om de balans op te maken van de ontwikkeling van de coöperatie, maar ook en vooral om in detail uit te leggen (i) wanneer, hoe en waarom te beleggen en bieten aan de CoBT te leveren, en (ii) welke risico’s aan deze belegging en aan dit contract verbonden zijn. Klik hier voor de gedetailleerde agenda (tijdstippen en locaties) van deze vergaderingen.

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot het aanbod van aandelen A, B, C en S van de CoBT (klik op de links voor toegang tot de documenten):

– Inschrijvingsformulier voor de tweede inschrijvingsperiode

– Het contract “B” voor de aanvoer en de levering van suikerbieten

Amendement van het contract “B” voor de aanvoer en de levering van suikerbieten

– Het contract “C” voor de aanvoer en de levering van suikerbieten

AGENDA VAN DE VERGADERINGEN VAN DE LEDENKRINGEN EN VAN DE INFORMATIEVERGADERINGEN

 

HOE KUNT U LID WORDEN VAN DE CoBT?

–          Indien u coöperatielid wilt worden om bieten te produceren, hebt u twee mogelijkheden:

o   Investeren om bieten “B” te produceren, in welk geval u zich ertoe verbindt om het volledige bedrag waarop u inschrijft in de komende maanden te volstorten. => Zie deel 1.

o   Investeren om bieten “C” te produceren,  in welk geval u zich ertoe verbindt om het bedrag waarop u inschrijft door inhouding op uw toekomstige rekening van  bietenleverancier te volstorten in maximaal 10 jaar, mits een aangepaste aankoopprijs voor de bieten. => Zie deel 2.

o   Elke investering in B- of C-aandelen is onlosmakelijk verbonden met de levering van ten minste 100 t bieten vanaf het seizoen 2022.

–          Indien u de coöperatie wilt steunen als sympathisant door aandelen te kopen die recht geven op een dividend => Zie deel 3.

Het is mogelijk om verschillende formules te combineren (bieten B & C, bieten en sympathisant, …)

! Wij raden u aan om een kopie van de verzonden documenten te bewaren!

DEEL 1: HOE TE INVESTEREN OM BIETEN “B” TE PRODUCEREN?

Minimale verbintenis Aandelen: Minimaal 1 A-aandeel + 3 B-aandelen

Levering van bieten: 100 t per B-aandeel, d.w.z. 300 t onder B-contract

In te vullen documenten Inschrijvingsformulier

Contract voor de aanvoer en levering van suikerbieten “B”

Mandaat (alleen als uw bedrijfszetel in Wallonië gevestigd is)

Betalingsvoorwaarden A-aandeel: 100% tegen 12 november 2019 ten laatste

B-aandelen: 25 % tegen 12 november 2019 ten laatste, in principe 75% in maart 2020

De te gebruiken rekeningnummers en mededelingen worden vermeld op het inschrijvingsformulier.

Alleen inschrijvingen waarvoor het hierboven bedoelde minimumbedrag (100% voor A-aandelen en 25% voor B-aandelen) uiterlijk op 12 november 2019 is gestort, zullen worden aanvaard.

DEEL 2: HOE TE INVESTEREN OM BIETEN “C” TE PRODUCEREN?

Basisvoorwaarde Inschrijven op de minimumformule voor bieten “B”, dat wil zeggen 1 A-aandeel + 3 B-aandelen en een bietenleveringscontract “B” voor 300 t ondertekenen.
Minimale verbintenis Aandelen: Minimaal 1 C-aandeel

Levering van bieten: 100 t per C-aandeel

In te vullen documenten Inschrijvingsformulier

Contract voor de aanvoer en levering van suikerbieten “C”

Betalingsvoorwaarden C-aandelen: Volstorting door jaarlijkse inhouding van 10 tot 20% van de waarde waarop is ingeschreven op uw rekening van bietenleverancier vanaf het seizoen 2022 (€ 3 tot 6/t bieten per jaar tot € 30/gecumuleerde t).

DEEL 3: HOE TE INVESTEREN OM DE COÖPERATIE TE STEUINEN ALS SYMPATHISANT

Minimale verbintenis S-aandelen voor bietentelers: indien u inschrijft op minimaal 1 A-aandeel + 3 B-aandelen, ook inschrijven op minimaal 1 S-aandeel

S-aandelen voor niet-bietentelers : Minimaal 3 S-aandelen

In te vullen documenten Inschrijvingsformulier
Betalingsvoorwaarden S-aandelen: 25 % tegen 12 november 2019 ten laatste, in principe 75% in maart 2020

Alleen inschrijvingen waarvoor het hierboven bedoelde minimumbedrag (25%) uiterlijk op 12 november 2019 is gestort, zullen worden aanvaard.

Dit aanbod is het voorwerp van een Prospectus dat op 8 oktober 2019 goedgekeurd is door de FSMA. Deze goedkeuring mag niet als een positief advies over de aangeboden aandelen worden beschouwd. Het doel van dit prospectus is u te informeren over de voorwaarden van het aanbod en de risico’s ervan. U moet het dus zorgvuldig lezen voordat u beslist om te beleggen, aangezien het beleggen in aandelen van de CoBT risico’s inhoudt, met name dat van een deel of het geheel van de belegde bedragen te verliezen. Het Prospectus is gratis beschikbaar op de website www.cobt.be (tabblad “Aansluiten bij de coöperatie”).

 

Het CoBT team