Nieuwsbrief 2018

SUIKERFABRIEK VAN SENEFFE – November 2018

Totstandkoming van de suikerfabriek van Seneffe: bijna halfweg!

Een belangrijke coöperatieve vennootschap voor de verwerking en de commercialisering van landbouwproducten in België oprichten, is een werk van lange adem.  Wanneer in september 2021 de coöperatieve suikerfabriek van Seneffe de eerste bieten verwerkt, zal er vijf jaar voorbereidend werk aan zijn voorafgegaan. Wanneer er beslist moet worden om de suikerfabriek te bouwen, in het voorjaar van 2019, zitten we halverwege.

Het voorbereidend werk is volop bezig

Van buitenaf vraagt men zich soms af “of het project van de suikerfabriek van Seneffe goed vordert, omdat men er niets meer over hoort?” Van binnenuit is een team van landbouwers, werknemers en gespecialiseerde adviseurs keihard aan het werken om de suikerfabriek operationeel te laten zijn in september 2021. Sommige fases verlopen trager en zijn complexer dan verwacht, maar er wordt voortgewerkt aan het project, volgens een schema waamee de doelstelling kan worden bereikt.
Zo zitten, na een eerste fase inzake de haalbaarheidsstudie die één jaar duurde, de initiatiefnemers van het ontwerp in een meer concrete fase van het project (oprichting en structurering van de coöperatie, gedetailleerd ontwerp van de toekomstige fabriek, voorbereiding van de financiering,…) waarvan de aansluiting van al de coöperanten et de inzameling van de 327 miljoen euro, nodig voor de bouw van de suikerfabriek, de bekroning zal zijn. Deze acties moeten worden geconcretiseerd zodat de coöperatieve vennootschap de bouw van haar suikerfabriek kan “bestellen” in het voorjaar van 2019.

De aansluiting van de coöperanten is voor binnenkort

De aansluiting van de coöperanten zal doorslaggevend zijn en is gepland voor binnenkort. Ze zal enerzijds bestaan uit de inschrijving op maatschappelijke aandelen en de betaling ervan en anderzijds uit de ondertekening van het contract voor de levering van suikerbieten vanaf de campagne 2021. Het is die dubbele formele verbintenis die centraal staat in het coöperatieve model van CoBT. De details van het voorstel voor de inschrijving en het leveringscontract zullen aan alle geïnteresseerde landbouwers uitvoerig worden toegelicht zodra CoBT de toestemming krijgt om dit te doen, via onder meer informatievergaderingen.
Gezien de aansluiting van de coöperanten een belangrijke financiële operatie is, die gepaard gaat met een « openbare aanbieding van aandelen », moet CoBT een prospectus uitgeven (officieel document met beschrijving van de aanbieding en de risico’s), waarvan de goedkeuring afhangt van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).De procedure is op het ogenblik van het schrijven van dit artikel al goed gevorderd en zal normaal tijdens de volgende weken worden afgerond.

Info en contact: www.cobt.be

GEVALIDEERDE EN LOPENDE VERRICHTINGEN…

Gevalideerd 

 • Haalbaarheidsstudie
 • Troeven van een coöperatief gestructureerde filière in België
 • Ontwerp van de meest performante fabriek van Europa
 • Interesse van potentiële coöperanten om te investeren en bieten te leveren
 • Interesse van potentiële kopers van suiker en bijproducten
 • Bedrijfsplan en financieel plan
 • Rendabiliteit van het model voor de coöperanten
 • Oprichting en structurering van de coöperatieve vennootschap
 • Opmaak van het contract voor de levering van bieten
 • Indiening unieke omgevingsvergunning
 • Waalse subsidie van 7,6 miljoen euro

Lopende

 • Voorbereiding van de inschrijving van de coöperanten
 • Onderhandeling bouwcontract suikerfabriek
 • Onderhandeling bankleninge
 • Het verkrijgen van andere nog gevraagde subsidies

SUIKERFABRIEK VAN SENEFFE – Oktober 2018 

CoBT – STAND VAN ZAKEN

 1. CoBT: een interessante bietenprijs in een fluctuerende suikermarkt

Volgens de laatste beschikbare prognoses zou de Belgische en Europese suikermarkt tegen het einde van het seizoen 2018/19 in evenwicht zijn (minder inzaai en een lagere opbrengst door de droogte van de voorbije zomer). Dit zou een impact moeten hebben op de suikerverkoopprijs.

De gemiddelde suikerprijs in de Europese Unie bedroeg 346 euro per ton in juli 2018. Volgens het huidige financiële plan zou het voor CoBT mogelijk zijn om aan de bietplanters-coöperanten een totale prijs uit te betalen van circa 29,8 euro per ton bieten (pulpwaarde inbegrepen) voor de campagne 2021/22 en 31,5 euro per ton vanaf de campagne 2022/23 (inderdaad, tijdens de eerste campagne, zou de prijs iets lager zijn dan in een gewoon jaar gezien er geen omzetcijfer werd gerealiseerd gedurende de vier jaar die nodig zijn voor het opstarten van de fabriek en de vennootschap ). Zelfs bij deze zeer lage suikerprijzen betaalt CoBT aan de bietenplanters dus nog een inkomen met een aanzienlijke marge.

 1. Unieke vergunning: het openbaar onderzoek werd afgerond

Na de indiening van de vraag voor een unieke vergunning voor de bouw van de suikerfabriek CoBT in Seneffe, vond het openbaar onderzoek plaats, met de steun van de gemeente Seneffe en vier omringende gemeenten. Dit onderzoek liep ten einde op 17 september. De beoordelingen van deze vijf gemeenten en van de zeventien administraties betrokken bij de verschillende thema’s van het project (openbare wegennet, water, milieu,…) worden nu overgemaakt aan twee Waalse ambtenaren die belast zijn met het dossier (de afgevaar- digde ambtenaar en de technische ambtenaar). Beide ambtenaren zullen zich uitspreken over de aanvraag van CoBT uiterlijk op 18 januari 2019.

CoBT onderzoekt aandachtig de opmerkingen en vragen die de verschillende instanties haar bezorgen, om zo correct mogelijk te antwoorden, in respect van de procedure uitgewerkt door de Codex ruimtelijke ontwikkeling.

 1. Inschrijving coöperanten: in volle voorbereding!

Zoals aangekondigd tijdens de vergaderingen in juni zal op de aandelen A en B (gereserveerd voor de bietplanters en gekoppeld aan de leveringscontracten) en S (sympathisanten) kunnen worden ingeschreven in 2018. Gezien het belang van deze financiële operatie, werkt CoBT hard om haar kandidaat-coöperanten de beste investeringswaarborgen te kunnen garanderen.

Hierbij moet rekening worden gehouden met een strikte Europese regelgeving, waarvoor de goedkeuring vereist is van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Gegeven de bijzonderheid van het project en de complexiteit ervan, duurt het opstellen van het prospectus openbare aanbieding met FSMA langer dan gepland. Maar de ontknoping komt dichterbij en CoBT zal duidelijk communiceren over de aansluiting van de coöperanten zodra daarvoor toelating wordt gegeven.

 1. Bijproducten: grote belangstelling voor pulp en schuimaarde

Via e-mail werd u gevraagd om een enquête (ook beschikbaar op onze website www.cobt.be) in te vullen in verband met de eventuele afname van pulp en schuimaarde.

Op basis van de huidige antwoorden geëxtrapoleerd naar alle coöperanten, zou de belangstelling voor schuimaarde en perspulp veel groter zijn dan de hoeveelheid die CoBT zal kunnen aanbieden. Vooral de vraag naar droge pulp is groot. In onze volgende nieuwsbrief zullen wij nader ingaan op de veel gestelde vragen en de resultaten van de enquête nader toelichten.

 

 

SUIKERFABRIEK VAN SENEFFE – September 2018 

Project coöperatieve suikerfabriek van Seneffe krijgt vorm 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Het ontwerp en de plannen van de fabriek zijn afgerond

De detailstudie van het ontwerpbureau De Smet Engineers & Contractors (DSEC) werd voltooid in augustus 2018. Het betreft zowel de technische keuzes als de indeling van de site. Het volledige bud- get, inclusief de civieltechnische werken, de aankoop of de productie van apparatuur en montagewerkzaamheden, werd overgemaakt aan CoBT en bedraagt iets minder dan het in juni 2018 aangekondigde bedrag van 303 miljoen euro. Er zal hierover nog worden onderhandeld.

Waalse regering ondersteunt de investering

CoBT werd op 30 augustus ingelicht over het toekennen van een investeringspremie van 7,6 miljoen euro door de Waalse regering om de bouw van de fabriek mede te financieren. Deze financiële bijdrage, die in verschillende schijven tussen 2019 en 2021 zal worden uitbe- taald, is de belangrijkste van de drie subsidies die CoBT bij het Waalse Gewest heeft aangevraagd, en die in totaal ongeveer 13 miljoen euro bedraagt.

De aanvraag voor één unieke vergunning wordt momenteel beoordeeld

De unieke vergunningsaanvraag voor de bouw van de suikerfabriek in Seneffe werd op 13 juli ingediend. Zij werd door de bevoegde autoriteiten als volledig en ontvankelijk beschouwd. Het openbaar onderzoek begon op 17 augustus en zal eindigen op 17 september. Tijdens deze periode kan het dossier in de gemeentelijke administra- tie van Seneffe en van de vier omliggende gemeenten worden geraadpleegd, en kunnen vragen en bemerkingen worden geformuleerd.
In dit kader en op vrijwillige basis, hebben CoBT en de gemeente Seneffe gezamenlijk een informatievergadering belegd op 29 augus- tus voor de bewoners van Seneffe en van de omliggende gemeenten van de toekomstige suikerfabriek. Aan de vergadering namen tachtig personen deel. Ze kregen informatie omtrent de effectenbeoordelin- gen en konden hun vragen stellen. Alle deelnemers stelden deze vergadering bijzonder op prijs.

Intekening van de bietenplanters zal deze herfst plaatsvinden

Het besluit tot toekenning van de unieke vergunning door de techni- sche en gedelegeerde ambtenaren zal uiterlijk op 18 januari 2019 genomen worden.
Zoals aangekondigd tijdens de vergaderingen in juni, zal de inschrij- ving op de aandelen A en B (voorbehouden voor bietenplanters en gekoppeld aan de leveringscontracten) en S (sympathisanten) in 2018 moeten gebeuren.

Deze inschrijving zal in vier stappen verlopen:

 • Van zodra de uitgifteprospectus wordt goedgekeurd door de FSMA (controleautoriteit van de financiële markten), zullen nieuwe infor- matievergaderingen worden georganiseerd om het aanbod van Het project van een coöperatieve suikerfabriek in Seneffe krijgt vorm en wordt ondersteund door de Waalse regering. aandelen en het bietencontract toe te lichten en te promoten.
 • De inschrijvingsformulieren moeten worden teruggestuurd vóór de afsluitdatum van het aanbod.
 • Binnen de dertig daaropvolgende dagen, betaling van een voor- schot van 25 procent.
 • De betaaldatum van het saldo van 75 procent zal worden medege- deeld vanaf de goedkeuring van de prospectus en het uitvoerings- schema door de FSMA.

 

Ondertussen is het nog altijd mogelijk om een niet-bindende intentieverklaring in te dienen of te wijzigen (voor prioritaire toegang tot de maatschappelijke aandelen) via www.cobt.be. 

J-J. RIGO       D.JONCKHEERE         M. PECQUEREAU        J. de MONTPELLIER
Voorzitter       Bestuurder               Bestuurder                Bestuurder