COOPERATIVE

Visie

“In het hart van de beste bietenstreek van Europa een

nieuwe coöperatieve en eerlijke, duurzame en ultra performante suikerfabriek bouwen en exploiteren

die de duurzaamheid van de lokale keten en de familiale landbouw waarborgt door de landbouwers een eerlijke vergoeding te geven”

Ontwikkeling

In 2016 hebben vier bietentelers, die de rentabiliteit van hun familiebedrijf en meer bepaald van hun bietenteelt wilden herstellen, het initiatief genomen om een haalbaarheidsstudie te starten over de bouw en de exploitatie door de landbouwers van een eigen suikerfabriek.

Dit initiatief is tot stand gekomen in het kader van de afschaffing van de Europese suikerquota, waartoe in oktober 2017 werd besloten, en die sindsdien een grote verandering heeft teweeggebracht in de werking van de keten van biet tot suiker.

Het postulaat van de projectdragers is eenvoudig: ze zijn ervan overtuigd dat de onzekerheid ontstaan door de vrijmaking van de suikermarkt kan worden omgezet in een kans. Een nieuwe fabriek die 14.000 ton bieten per dag zal verwerken, zal de helft van de oppervlakten die sinds het begin van de jaren 2000 door de bietenteelt zijn achtergelaten, opnieuw kunnen mobiliseren. De studie wordt in oktober 2017 afgerond met een publieke presentatie van het project in wording, namelijk de bouw en de exploitatie van de modernste en meest duurzame suikerfabriek van Europa (meer informatie over de toekomstige suikerfabriek vindt u hier), in Seneffe (Henegouwen), in het hart van het Belgische bietenteeltgebied, geëxploiteerd door een coöperatie van landbouwers die als maatschappelijk doel heeft om de landbouwers een eerlijke vergoeding te geven voor hun werk. Door middel van publieke informatiebijeenkomsten met meer dan 2.000 deelnemers hebben de projectleiders vervolgens blijken van belangstelling verzameld van een groot aantal landbouwers die bereid zijn om te investeren en om zich persoonlijk in te zetten voor het project.

Aangemoedigd door de belangstelling van de potentiële bietenleveranciers hebben de projectdragers, begeleid door adviseurs en een embryonaal ontwikkelingsteam, in maart 2018 de Coopérative des Betteraviers Transformateurs SC (kortweg CoBT) opgericht.

In de loop van 2018 wordt de ontwikkeling voortgezet op verschillende werkgebieden: ontwikkeling van de strategie voor de toelevering van bieten, de verkoop van suiker en nevenproducten, uitwerking van het gedetailleerde industriële project, verdieping van het financiële plan en het zoeken naar potentiële partners, indiening van de aanvraag voor de unieke vergunning, …

Tussen december 2018 en oktober 2019 heeft de CoBT twee openbare aanbiedingen van aandelen gelanceerd, met door de FSMA goedgekeurde prospectussen, waarop 1400 landbouwers en 200 sympathisanten positief hebben gereageerd. Deze twee aanbiedingen hebben het mogelijk gemaakt meer dan € 5.000.000  aan eigen vermogen te verzamelen afkomstig uit de agrarische wereld.

In mei 2019 is de aan CoBT verleende unieke vergunning voor de bouw van de suikerfabriek volledig uitvoerbaar geworden.

Eind 2019 heeft de CoBT een tweeledig doel bereikt: het contractueel garanderen van 100% van de bevoorrading op lange termijn en het verzamelen van in totaal € 134.000.000 aan eigen middelen, die enerzijds afkomstig zijn van landbouwers en sympathisanten, en anderzijds van publieke en private investeerders, aangevuld met subsidies (+/- 10 miljoen euro).

Sinds maart 2020 is de CoBT erkend door de federale minister van Economie. In België is een erkende coöperatie erkend als een alternatieve vorm van ondernemerschap die met name het beginsel van gelijke stemrechten en de afwezigheid van speculatieve doeleinden respecteert.

De CoBT concentreert zich momenteel op het afsluiten van de investeringskredieten die noodzakelijk zijn om de zaak financieel rond te krijgen, de laatste belangrijke fase voordat met de bouw van de suikerfabriek kan worden begonnen.

De eerste suikerproductiecampagne is gepland voor 2023 (maart voor het zaaien, september voor het opstarten van de fabriek).

Organisatie

De CoBT heeft 1600 coöperatieleden, onder wie 1.400 bietentelers (houders van A-, B-, C- en soms S-aandelen) en 200 sympathisanten (alleen houders van S-aandelen).

Deze 1600 coöperatieleden zijn georganiseerd in 7 ledenkringen die als lokale afdelingen van de Algemene Vergadering fungeren om voor een grotere nabijheid tussen de coöperatie en haar leden te zorgen. Elk coöperatielid heeft een identiek stemrecht binnen zijn ledenkring.

De ledenkringen kiezen afgevaardigden uit hun midden om hen op de Algemene Vergadering te vertegenwoordigen (één afgevaardigde per 30 leden). Elke kring kiest ook een bestuurder onder zijn afgevaardigden.

De Algemene Vergadering bestaat momenteel uit 54 afgevaardigden. De Raad van Bestuur bestaat uit 7 leden.

 

Figuur 1: De huidige governancestructuur van de CoBT.

Wanneer de benaderde strategische en financiële partners in de komende maanden coöperatieleden (F-aandelen) van de CoBT zijn geworden, zullen zij worden opgenomen in de Algemene Vergadering en één of twee leden van de Raad van Bestuur benoemen. Deze laatste mag maximaal 11 leden hebben, van wie ten minste 60% landbouwer moet zijn.

De Raad van Bestuur zal ook een Auditcomité en een Benoemings- en Remuneratiecomité oprichten.

Het ontwikkelingsteam van de CoBT bestaat momenteel uit drie medewerkers. Het werkt dagelijks met drie leden van het adviesbureau Innovity, dat sinds 2016 de ontwikkeling van het project begeleidt.

De CoBT is van plan om tegen 2023 een honderdtal vaste medewerkers aan te werven om de werking van de coöperatie en de suikerfabriek van Seneffe te waarborgen.